Overovanie v registry

Obľúbenosť pôžičky

V zmysle platnej právnej úpravy definovanej v zákone č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch sú poskytovatelia spotrebiteľských úverov povinní s vynaložením odbornej starostlivosti na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získavať a účelne využívať údaje o spotrebiteľských úveroch elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch definovaného zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch(ďalej len „úverový register“) a to aj bez vášho súhlasu, nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť každého poskytovateľa spotrebiteľského úveru.

Z uvedeného dôvodu v súčasnosti nie je možné zo strany poskytovateľov spotrebiteľských úverov (tak nebankových ako aj bankových) poskytnúť zákonnou cestou spotrebiteľský úver, alebo navýšenie pôvodného spotrebiteľského úveru bez nahliadnutia do úverového registra.

V prípade ak poskytovateľ spotrebiteľského úveru (banka alebo nebankový poskytovateľ) poskytne spotrebiteľský úver spotrebiteľovi bez toho, aby overil finančné výdavky a splácanie úverov spotrebiteľa v úverovom registri definovaným zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch nie je oprávnený od spotrebiteľa vyžadovať jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru (vyhlásiť okamžitú splatnosť úveru) a to aj napriek tomu, že inak by boli splanené zákonné podmienky na takýto postup. Za určitých okolností môže byť dokonca takýto spotrebiteľský úver považovaný za bezúročný a bez poplatkov (Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch „V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez prihliadnutia na údaje z príslušnej databázy alebo registra na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje aj porušenie ustanovení § 7 ods. 19 až 42.“).

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov sú súčasne povinní poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch (najmä o výške poskytnutého úveru a o jeho riadnom splácaní alebo nesplácaní), ktoré poskytli spotrebiteľom do úverového registra a to aj bez súhlasu spotrebiteľa.

Naposledy aktualizované: 30.07.2018